KITC – April 30, 2021

Agenda (PDF)

Minutes (PDF)

Presentation (YouTube) – KentuckyWorks

Presentation Resources – KentuckyWorks:

Presentation (YouTube) – Summer Leadership Experience Camp

Presentation (PDF) – Summer Leadership Experience Camp